Logo Pro Meritum Napis Pro Meritum

Szanowni Państwo,

na oddziale Onkologii, Hematologii oraz Chemioterapii z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach obecnie przebywa trzydzieścioro dzieci, którym chciałybyśmy pomóc.

Osoby, które chcą wspomóc akcję, podarować radość i uśmiech dla małych, dużych bohaterów proszone są o przyniesienie NOWYCH zabawek do ZSTiO Meritum (sala numer 25) w Siemianowicach Śląskich. Zbiórka będzie trwać do 15 grudnia bieżącego roku.

Cisza Swiata

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i promocja działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

a. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c. Działalności charytatywnej,

d. Ochrony i promocji zdrowia,

e. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

f. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

g. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

h. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

i. Nauki, szkolnictwa, wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

j. Wypoczynku dzieci i młodzieży,

k. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

l. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

m. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

n. Turystyki i krajoznawstwa,

o. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

p. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

q. Promocji i organizacji wolontariatu,

r. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Serdecznie zapraszamy na projektowego social media, gdzie znajdziecie...

Cześć! W myśl zasady nowy rok – nowy projekt postanowiliśmy...

Cześć! Z tej strony probleMatYcy! Po raz kolejny chcieliśmy...

Serdecznie zapraszamy na nasze social media, gdzie dzielić się z Wami będziemy postępami w naszym projekcie oraz...

Pomoc schroniskom to projekt społeczny realizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z teorii...

Dzień dobry Wszystkim, jesteśmy uczniami ZSTiO...

1% dla OPP

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM”

KRS 0000380964 

Statystyki odwiedzin

Użytkowników:
4
Artykułów:
121
Odsłon artykułów:
38111

Partner PRO MERITUM

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"

ZSTiO MERITUM