REGULAMIN AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH prowadzonej przez STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO EDUKACYJNE "PRO MERITUM"

§1

CEL DZIAŁANIA AKADEMII

Celem Akademii Umiejętności Społecznych jest prowadzenie, wspieranie i promocja działań w zakresie:

 • edukacji
 • kultury
 • upowszechniania kultury fizycznej
 • promowania zdrowego trybu życia
 • turystyki i krajoznawstwa
 • wolontariatu i działalności charytatywnej
 • przedsiębiorczości i promocji zatrudnienia

§2

FORMY REALIZACJI CELÓW

Cele Akademii Umiejętności Społecznych realizowane są przez:

 • wykłady specjalistyczne
 • warsztaty praktyczne z różnych dziedzin
 • koncerty
 • naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania
 • kursy obsługi komputera
 • profilaktyczne zajęcia z kultury fizycznej
 • zajęcia rekreacyjne
 • wycieczki krajoznawcze
 • działalność samopomocową słuchaczy Akademii


§3

ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja na nowy rok akademicki odbywa się raz w roku, w drugiej połowie września w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu podanym wcześniej do publicznej wiadomości.

2. Słuchaczem poszczególnych oddziałów Akademii mogą być odpowiednio:

 • Akademia Mądrego Malucha – dzieci w wieku od 3 do 4 lat
 • Akademia Świadomego Rodzica – młodzi rodzice lub osoby zamierzające być     rodzicami w przyszłości (pierwszeństwo przy zapisach mają rodzice dzieci zapisanych do Akademii Mądrego Malucha)
 • Akademia Aktywnego Seniora – osoby w wieku poprodukcyjnym.

3. Przed przyjęciem w poczet słuchaczy Akademii Umiejętności Społecznych kandydat zobowiązany jest wypełnić deklarację słuchacza Akademii oraz uiścić wpisowe na dany rok akademicki.

4. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowa wpłata wpisowego.

§4

PRAWA SŁUCHACZA AKADEMII

Każdy słuchacz ma prawo do:

1. udziału we wszystkich wykładach i warsztatach zaproponowanych dla jego oddziału Akademii oraz w bezpłatnych imprezach towarzyszących organizowanych w danym roku akademickim

2. udziału w dowolnej liczbie zajęć odpłatnych

3. dostępu do semestralnego harmonogramu zajęć podstawowych oraz imprez towarzyszących

4. posługiwania się indeksem słuchacza Akademii Umiejętności Społecznych

5. zgłaszania Radzie Programowej tematów szczególnie go interesujących lub uwag mających na celu poprawienie funkcjonowania Akademii

§5

OBOWIĄZKI SŁUCHACZA AKADEMII

Każdy słuchacz, a w przypadku słuchaczy niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, ma obowiązek:

1. przestrzegania zasad dobrego współżycia społecznego oraz poszanowania mienia będącego w dyspozycji Stowarzyszenia

2. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu

3. terminowego opłacania wybranych przez siebie zajęć odpłatnych

§6

RADA PROGRAMOWA AKADEMII

Rada Programowa składa się z członków Stowarzyszenia zajmujących się całokształtem funkcjonowania Akademii. Rada Programowa:

 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji słuchaczy na dany rok akademicki
 • w ciągu roku akademickiego odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Akademii
 • w uzasadnionych przypadkach ma prawo wprowadzić niezbędne zmiany do regulaminu po uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia
 • ma obowiązek z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić słuchaczy o konieczności dokonania zmian w harmonogramie zajęć

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 22 czerwca i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

 

Kalendarz

<<  Czerwca 2017  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
oddaj.gif

Darczyńcy

 • pro meritum
 • pro meritum
 • pro meritum
 • pro meritum
 • pro meritum